Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nr. 67735223

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Hofman Veiligheidsopleidingen, Hofman Advies, Training en Opleiding, 123textieldruk.nl en 123textildruck.de gevestigd te Almelo, KvK-nummer 67735223 hierna te noemen leverancier.

De opdrachtgever/koper/ondernemer of consument zal in het navolgende worden aangeduid als de cliënt.

Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Het door de cliënt zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten van koop en verkoop en aanvullingen wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke en / of per mail bevestiging van de leverancier bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN,OFFERTES

1.A.Alle offertes aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de cliënt aanvaard, heeft de leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

1.B. Alle offertes zijn 2 maanden geldig vanaf offertedatum. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

2.A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde producten stijgt en/of door overheid en of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de leverancier gerechtigd deze verhogingen aan de cliënt door te berekenen.

Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de leverancier en of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de leverancier gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de cliënt in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.

2.B. Ingeval de cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die cliënt bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

3. De leverancier is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.

4. Brochures, afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier niet. Deze geven een algemene indruk van de te leveren goederen. Beschreven en afgebeelde maten, kleuren, uitvoeringen, gewichten etc. zijn bij benadering en nimmer bindend voor de leverancier.

5. Specificaties en prijzen genoemd op de Internetsite, folders en nieuwsbrieven kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.

6. Leverancier garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze internetsite, folders en nieuwsbrieven.

7.De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden.

ARTIKEL 4: LEVERING VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

1. Levering geschiedt franco op een adres in Nederland of Duitsland.

Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering als een afzonderlijke transactie beschouwd.

3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de cliënt te leveren, behoudt de leverancier zich, nadat hij de cliënt in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de producten voor rekening en risico van de cliënt op te slaan, dan wel te vernietigen.

Het voorafgaande laat de verplichting van de cliënt de koopprijs te voldoen onverlet.

4. Levering geschiedt eenmalig op een door de cliënt opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de cliënt bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De cliënt staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats.

5. De leverancier is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de cliënt vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan.

6. Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliënt c.q. samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

7. Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

ARTIKEL 5: TRANSPORT

1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de leverancier te bepalen wijze en voor rekening en risico van de leverancier.

2. De leverancier zal zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.

3. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de leverancier, voor rekening en risico van de cliënt, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 4.

ARTIKEL 6: RECLAMES / RETOURZENDINGEN

1.De cliënt is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de producten tot controle ervan over te gaan. Indien ongeregeldheden worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van de leverancier te worden gebracht. Zulks met onmiddellijke schriftelijke bevestiging.

Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken door de cliënt te worden gemeld.

2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de leverancier is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

De leverancier dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

4. Indien retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de leverancier indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigt.

Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de leverancier indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de leverancier te bepalen wijze.

5. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

6. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in

artikel 8.

ARTIKEL 7: ZICHTTERMIJN / HERROEPINGSRECHT

1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de cliënt het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan de leverancier heeft teruggezonden, is de koop een feit. De cliënt is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij Leverancier in Almelo. De cliënt dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de cliënt zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt de leverancier er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de cliënt wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de cliënt.

2. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• goederen die volgens specificaties van de consument/cliënt zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, drukwerk of borduurwerk

• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID /GARANTIE

1. De leverancier kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin van het woord, behoudens voor zover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet is te wijten.

Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de leverancier gebruikt.

2. Indien zich in de geleverde producten kennelijke (fabricage)fouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de leverancier zich die producten kosteloos te vervangen.

De leverancier staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke houdbaarheidsduur ervan wordt gegarandeerd.

3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 6 en 7 wordt de aansprakelijkheid van de leverancier – uit welken hoofden ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde producten. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

4.A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de leverancier tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maand.

4.B. Ingeval de cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.

5. De cliënt verliest diens rechten jegens de leverancier, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de leverancier tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voor zover:

A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig, en/of met instructies van de leverancier strijdig, gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde producten, door de cliënt.

B. voormelde schade is ontstaan doordat de cliënt niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld. 6. Kleine kleurverschillen betreffende de druk of het textiel/paraplu(‘s) kunnen geen reden zijn voor het afkeuren van geleverde goederen.

6. Alle maten van bij de leverancier bestelde textielgoederen/paraplu(‘s) zijn indicatief. Door de leverancier bestelde goederen in opdracht van cliënt vallen onder de verantwoordelijkheid van de cliënt. Achteraf kan nooit de leverancier aansprakelijk worden gehouden betreffende de grootte van maten. Leverancier zal zijn uiterste beste doen haar cliënt zo goed mogelijk te informeren betreffende maatgeving van de door haar te leveren textiel/paraplu’s.

7. Alle textiel door cliënt aangeleverd, dat bedrukt/bewerkt dient te worden, vallen onder het eigen risico van cliënt.

8. Artikelen te allen tijde binnenstebuiten wassen, niet warmer dan 30 graden celcius. Een opdruk nooit strijken, dit is mogelijk vanaf de achterzijde. Bodywarmers, jacks, etc. uitsluitend door middel van handwas reinigen. Bedrukte artikelen nooit in een wasdroger. Uitgesloten van de onderhavige was echtheid garanties zijn: nylon artikelen, katoenen draagtasjes, caps, hoedjes en voorts alle producten die niet duidelijk van een wasvoorschrift voorzien zijn.

9. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn

10. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat cliënt de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

11. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de cliënt.

12. De leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade aan door hem van de cliënt ontvangen en door de leverancier te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten.

13. Indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de cliënt c.q. deze verkoopvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze diende dient te voldoen.

14. De leverancier is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar de leverancier weinig of geen invloed op kan uitoefenen. De leverancier kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met de leverancier of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat dan wel zichtbaar wordt gedurende de relatie met de leverancier.

15. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is en de leverancier derhalve niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

16. De leverancier is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen of voor de inhoud van door de cliënt aangeleverd materiaal. Evenmin kan de leverancier of diens provider aansprakelijk worden gesteld indien een of meerdere domeinen van cliënt door zogenaamde ‘domein-jackers’ wordt of worden ontvreemd, gestolen, verhandeld, of iets dergelijks.

17. De cliënt is aansprakelijk voor alle schade die leverancier mocht lijden ten gevolge van een aan hem toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit een met leverancier aangegane overeenkomst en uit deze voorwaarden.

18. Loondruk Voorbehoud;

De leverancier zal al uw opdrachten met de meeste zorg en spoed uitvoeren echter kan zij niet instaan voor de uiteindelijke hechting van de opdruk op de door opdrachtgever aangeleverde textiel. In sommige gevallen wordt door fabrikanten gebruik gemaakt van bepaalde coatings, waarbij de ene soort coating zich beter leent voor bedrukking dan de andere soort. Daar de fabrikant nagenoeg nooit aangeeft met welke coating de textiel is behandeld, kan de leverancier uw bedrukkingen uitsluitend proefondervindelijk accepteren, met die uitsluiting kan de leverancier niet instaan voor eventuele hechtingsproblemen op termijn. Vergoeding van goederen welke door de opdrachtgever worden verstrekt zijn dus niet van toepassing wanneer een of meerdere de in dit artikel genoemde problemen zich voordoen.

19. De door leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de cliënt zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Leverancier kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

20. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de cliënt

en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de leverancier, de cliënt of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De cliënt komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

ARTIKEL 9: BETALING

Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum ook indien conform artikel 4 niet kan worden geleverd netto contant, te geschieden.

2.Betaling dient te geschieden voor levering van de diensten.

3.Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A. zal vanaf dat tijdstip aan de cliënt een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.

B. zal de cliënt aan de leverancier een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.

C. zal de cliënt na daartoe door de leverancier te zijn gemaand, gedurende een door de leverancier te bepalen termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvrage, betalen. De cliënt zal terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 45,00.

4. Ter keuze van de leverancier kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

5. Indien de cliënt niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de leverancier bevoegd de nakoming van de jegens de cliënt aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de leverancier het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de cliënt te twijfelen.

6. Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 10: VERREKENING

Indien de cliënt, uit welken hoofde ook, een of meer tegenvorderingen tegen de leverancier heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de cliënt af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de cliënt surséance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De leverancier behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren producten voor tot op het tijdstip waarop de cliënt aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan.

Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, alsmede vorderingen terzake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de cliënt.

2. Ingeval de leverancier een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de leverancier om vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

De cliënt is verplicht de leverancier terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 12: PAND / WARRANTAGE

De cliënt is niet bevoegd geleverde producten aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de producten voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De leverancier kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 13: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de cliënt en de leverancier gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 14: WANPRESTATIE / VERZUIM

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de leverancier krachtens de met de cliënt gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de leverancier gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de cliënt gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de cliënt gehouden aan diens verplichtingen jegens de leverancier tot aan dat moment te voldoen.

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de leverancier, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

3. Ingeval de cliënt op enigerlei wijze tegenover de leverancier in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de cliënt, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan de leverancier verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

ARTIKEL 15: ANNULERING / ONTBINDING

De cliënt doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen.

2. Annulering door de cliënt is slechts mogelijk indien de leverancier daarin toestemt.

Alsdan is de cliënt aan de leverancier, naast vergoeding van ten minste 25% van de koopsom, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De cliënt is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de leverancier terzake.

3. Door de cliënt reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

4. Indien een cursus wordt afgezegd 7 dagen voor aanvang van de cursus/dienst dient het volledige bedrag te worden voldaan. Wordt de cursus/dienst afgezegd tussen 7 dagen en 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursus geld in rekening gebracht. Wordt de cursus/dienst afgezegd tussen 14 dagen en 21 dagen voor aanvang van de cursus dan wordt er 25% van het cursusgeld in rekening gebracht.

ARTIKEL 16: VERZEKERING

1.Zodra er een cursus gehouden wordt op de locatie van de cliënt dan zorgt deze er voor dat de voertuigen gekeurd en verzekerd zijn voor de betreffende opleidingen.

ARTIKEL 17: VRIJWARING

1. De cliënt vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan leverancier toerekenbaar is.

2. Indien leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1. Op de tussen de leverancier en de cliënt gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.

2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse Rechter, zij het dat de leverancier de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de cliënt woont enof is gevestigd.

3. Ingeval de cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de leverancier aan de cliënt kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de Rechter zal worden voorgelegd, de cliënt kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

ARTIKEL 19: GEHEIMHOUDING / VERTROUWELIJKHEID

a. Onder vertrouwelijke informatie in deze algemene voorwaarden wordt in ieder geval gerekend:
•    informatie en gegevens welke vallen onder de Wet bescherming Persoonsgegevens;
•    informatie welke door wet- en regelgeving – bijvoorbeeld in verband met staatsveiligheid, beroeps- en/of bedrijfsgeheim – als vertrouwelijk wordt aangemerkt;
•    informatie welke uitdrukkelijk als vertrouwelijk door één der partijen is aangemerkt;
•    informatie waarop intellectuele eigendomsrechten van partijen rusten;
•    informatie waarvan partijen het vertrouwelijk karakter moeten inzien.

b. Partijen verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie, welke zij van de andere partij ter beschikking heeft gekregen, slechts te gebruiken voor zover dat voor de uitvoering van hun uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is.

c. Geen van beide partijen zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij informatie zoals bedoeld in dit artikel aan derden ter beschikking stellen of benutten buiten het bereik van de overeenkomst.

d. Partijen zullen hun personeel en of door hen in te schakelen derden verplichten deze geheimhouding- en non usus bepalingen na te (doen) leven.

e. leverancier draagt er zorg voor dat de vertrouwelijke informatie van de cursist zo goed als redelijk mogelijk is beveiligd wordt tegen toegang door onbevoegde derden.

f. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van toepasselijke nationale en buitenlandse wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zo ook in het kader van het aan leverancier verstrekken en ter beschikking stellen van (persoons)gegevens met betrekking tot zijn/haar personeel, afnemers of derden, en ook indien deze (persoons)gegevens van derden afkomstig zijn of door derden in opdracht van cliënt aan leverancier worden verstrekt of ter beschikking gesteld.

g. Leverancier kan door cliënt niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of onrechtmatig gebruik van gegevens en/of documenten als gevolg van foutief en/of onjuist en/of oneigenlijk gebruik van door leverancier aan cliënt ter beschikking gestelde digitale portalen en daar aan verbonden inloggegevens.

h. Indien aan de orde, zal leverancier in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van cliënt persoonsgegevens verwerken waarbij leverancier, behoudens het in deze algemene voorwaarden bepaalde, het niet is toegestaan de van cliënt verkregen persoonsgegevens voor eigen doeleinden, anders dan overeengekomen, te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

i. Leverancier zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen, in stand houden en zonodig aanpassen om de persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van cliënt te beveiligen tegen onrechtmatige handelingen van derden.

j. In het kader van geldende privacywetgeving geeft cliënt leverancier met het verstrekken van een opdracht toestemming om persoonsgegevens van cliënt en aan cliënt verbonden (rechts)personen te mogen verwerken en te mogen (onder)houden in het kader van de overeenkomst tussen partijen. De rechten en plichten omtrent de verwerking van persoonsgegevens is door leverancier uitgewerkt in een separate “Verwerkersovereenkomst”, naar welke vanuit deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen en integraal onderdeel uitmaken van de opdrachtbevestiging.

k. Verstrekken van een opdracht op iedere manier door cliënt aan leverancier bevestigt cliënt dat leverancier cliënt heeft geïnformeerd omtrent de inhoud van de “verwerkersovereenkomst” en dat Cliënt kennis heeft genomen van de inhoud van de in de verwerkersovereenkomst weergegeven rechten en plichten tussen partijen.

Print Friendly, PDF & Email