Overige opleidingen

Overige opleidingen

Op deze pagina vindt u onze overige opleidingen, kijk rustig verder voor de mogelijkheden. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op via e-mail: info@janhofman.nl of bel met 085-27 36 360.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

RI&E

Een ongeval met een (keuken) machine of een werknemer die gevaarlijke dampen of gassen inademt. Op elke werkplek zijn risico’s. Voorkomen is beter dan schade oplossen. U als werkgever bent dan ook verplicht in kaart te brengen welke risico’s arbeid voor uw werknemers met zich meebrengt. Ook moet u bepalen welke maatregelen nodig zijn. In een risico- inventarisatie en evaluatie (RIE) legt u deze zaken schriftelijk vast. Zo weten u en uw werknemers goed hoe ze veilig en gezond kunnen werken.

In de R-I&E en in aanvullende documenten moet in het kader van de bedrijfshulpverlening het volgende worden vastgelegd:

 • Een beschrijving van de risico’s
 • Wie de bedrijfshulpverleners zijn
 • De taakverdeling van de bedrijfshulpverleners
 • Welke officiële hulpverleningsorganisaties gewaarschuwd moeten worden bij dreigende calamiteiten
 • Een intern alarmeringsschema
 • Een extern alarmeringsschema
WETGEVING RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE

Sinds 1 januari 2007 geldt de nieuwe Arbo-wet. Belangrijke wijzigingen met betrekking tot de RI&E:

 • Hebt u niet meer dan 25 werknemers? Dan hoeft u uw RI&E niet te laten toetsen door een ARBO dienst, zolang u een RI&E- instrument gebruikt dat in uw cao is afgesproken. Hofman Veiligheidsopleidingen kan hier in helpen.
 • Vanaf 1 januari 2007 bent u niet meer verplicht jaarlijks te rapporteren over de uitvoering van het plan van aanpak. Ook het voorafgaande overleg met de ondernemingsraad of belanghebbende werknemers is vervallen.

De basis voor een goede bedrijfshulpverlening organisatie is een RI&E. Hofman Veiligheidsopleidingen heeft hiervoor de juiste mensen die u kunnen begeleiden of het geheel uit handen nemen van het maken van een RI&E.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.

NEN 3140:

Keurmeester

Elektrische

Arbeidsmiddelen

NEN3140

Sinds de invoering van de Arbowet is periodiek keuren van elektrische arbeidsmiddelen verplicht. Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring. De keuringen kunnen worden uitbesteed, maar mogen ook intern worden uitgevoerd door een ter zake deskundige. Middels deze cursus worden medewerkers opgeleid als voldoende onderricht persoon voor het keuren van elektrisch handgereedschap volgens de NEN 3140.

DOEL

Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis en praktische oefening opgedaan om zelfstandig keuringen aan elektrisch gereedschap uit te voeren.

INHOUD VAN DE OPLEIDING KEURMEESTER ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN CONFORM NEN 3140

De cursus bestaat uit een theorie en praktijkgedeelte. Onderwerpen die in de theorie behandeld worden:

 • Waarom, wanneer en door wie keuren
 • Risico’s elektriciteit
 • Klasse-indeling elektrische arbeidsmiddelen
 • Veel voorkomende gebreken en bijbehorende risico’s
 • Visuele inspectie van apparatuur
 • Grenswaarden en meetmethoden voor isolatieweerstand, weerstand van beschermingsleidingen en lekstroom
 • De administratieve afhandeling van inspecties
DOELGROEP

De cursus is bedoeld voor technische medewerkers die worden ingezet als keurmeester voor elektrische arbeidsmiddelen. Een elektrotechnische vooropleiding is niet noodzakelijk.

Practicum

Iedere cursist krijgt tijdens de cursus de beschikking over een moderne apparaattester voor het oefenen van de metingen, zoals het meten van isolatieweerstand, de weerstand van beschermingsleidingen en lekstroom.
Cursusduur

1 dag van 9.00 tot 16.00 uur

Locatie

Regelmatig worden er op diverse locaties door heel Nederland cursussen georganiseerd.

In Compagnie

Bij voldoende deelname (min. 7 personen) kan een in-company opleiding georganiseerd worden.

Voor in-company cursussen zijn de kosten afhankelijk van het aantal deelnemers, de locatie, bedrijfsspecifieke wensen, enz. De inhoud van de cursus kan volledig op uw bedrijf en arbeidsmiddelen worden afgestemd. Wij zenden u graag een offerte op maat

CERTIFICAAT

Keurmeester elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140,

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets, waarna er bij voldoende resultaat een certificaat wordt uitgereikt. Hiermee voldoet u aan de eis Voldoende Onderricht persoon uit de NEN 3140.

Voor verdere informatie kunt u ons mailen: info@janhofman.nl  of bel  085-27 36 360 

Veilig werken langs de weg

Veilig werken langs de weg

Bij het werken langs of aan wegen is er altijd gevaar in de buurt. Vandaar dat in de CAO-bouwbedrijf de bepaling is opgenomen dat alle werkers aan wegen een cursus Veilig Werken langs de weg moeten hebben gevolgd. Hofman Veiligheidsopleidingen heeft hiervoor een zeer praktische eendaagse cursus ontwikkeld die voldoet aan alle VIANED-eisen. De cursus kan dan ook in het kader van 35b worden gegeven.

Tijdens de cursus wordt gewerkt met leskaarten die situaties bij en op de weg beschrijven. Aan de hand van situatietekeningen, fotomateriaal, vragen en opdrachten worden stap voor stap alle aspecten behandeld en geoefend die met veiligheid bij wegwerkzaamheden te maken hebben.

Voor de noodzakelijke theoretische onderbouwing is voor een sterk visuele benadering gekozen. In feite loopt de theorie als een rode draad door de praktijkdag.

De dagcursus wordt afgesloten met een examen. Als dit met goed gevolg wordt afgelegd, ontvangt de cursist een Veiligheids certificaat dat 5 jaar geldig is.

Een speciale vooropleiding is niet vereist, maar het is een voordeel als de cursist in het bezit is van het certificaat Basisveiligheid VCA.

De cursuslocatie is in overleg te bepalen, en kan bij ons eigen opleidingscentrum of op locatie gegeven worden.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen. Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.

VCA Bedrijfs

certificering

VCA bedrijfscertificering

Daar waar werk uitbesteed wordt is het VCA-certificaat dé norm voor veilig werken. VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu) Checklist Aannemers. Wij bieden het complete traject tot VCA-certificering, inclusief VCA-handboek en intensieve ondersteuning. De risico-inventarisatie en -evaluatie is optioneel.

VCA*, VCA* EN VCA PETROCHEMIE

Vanaf 2008 is er naast VCA* en VCA** certificering, nu ook de mogelijkheid tot VCA petrochemie certificering. VCA* is met name gericht op de eisen op de werkvloer. VCA** kent daarboven een aantal organisatie-eisen en een aantal aanvullende vragen. VCA petrochemie komt overeen met VCA**, met dien verstande dat een aantal aanvullende vragen verplicht zijn gesteld.

HOE WERKT VCA-CERTIFICERING?

Om VCA-gecertificeerd te worden, moeten de medewerkers een VCA-cursus volgen en moet u voldoen aan de vragen in de VCA-checklist. De vragen die hier in staan hebben betrekking op Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) en moet u positief kunnen beantwoorden.

Maar u moet dit ook kunnen aantonen! Middels een VCA-handboek beschrijft u de veiligheidsprocedures in uw bedrijf om aan de VCA-checklist te voldoen. Een onafhankelijke instantie beoordeelt uw bedrijf en reikt het VCA-certificaat uit. Een gecertificeerd VCA-systeem biedt uw bedrijf de volgende voordelen:

 • u voldoet tevens aan de verplichtingen vanuit de Arbo-wet
 • veiligheidsbewustzijn bij medewerkers
 • betere organisatie t.a.v. werken op locatie
 • in business’ blijven bij opdrachtgevers die VCA eisen

Om het VCA-certificaat te behalen hoeft u dit wiel niet opnieuw uit te vinden. Dat hebben wij al voor u gedaan. Door het door lopen van een strak stappen plan zetten wij een goed werkend, maar zeer praktisch VCA-systeem neer in uw organisatie. Hofman Veiligheidsopleidingen heeft een ruime ervaring in diverse branches.

STAPPENPLAN TOT VCA-CERTIFICERING

Wij begeleiden u op basis van het volgende stappenplan naar het VCA-certificaat:

1. Nulmeting en plan van aanpak:
Door middel van een Quick-scan op uw bedrijf krijgt u inzicht in de eisen van de VCA en in hoeverre u op dit moment al voldoet aan de eisen. Resultaat van deze nulmeting is een plan van aanpak, waarin de verdere activiteiten worden vastgelegd om het VCA-certificaat te behalen. Desgewenst wordt in deze fase ook de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd.

2. VCA-handboek:
Het VCA-handboek verzorgen wij geheel voor u. Onze consultant bespreekt met u de benodigde procedures, instructies en formulieren en snijdt ze op maat voor uw bedrijf. Ons uitgangspunt hierbij is: zo praktisch mogelijk. De beste procedures passen op 1 A4tje.

3. Implementatie:
Het in de praktijk brengen van VCA is minstens zo belangrijk als het beschrijven van het VCA-handboek. Onze adviseur is uw coach bij het in de praktijk brengen van het VCA-systeem.

4. Proefaudit:
Nadat het VCA-systeem is ingevoerd controleert onze adviseur of het systeem goed werkt in de praktijk. Dit is tevens een goede voorbereiding op de certificeringsaudit. Als de proefaudit positief is, wordt de certificerende instantie uitgenodigd voor de VCA-certificering.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.

ISO 9001

Kwaliteits

systeem en

Bedrijfs

certificering

ISO 9001

U wilt een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001,14001 of andere en zoekt deskundige ondersteuning tot certificering? Hofman Veiligheidsopleidingen levert u die graag. Hiervoor hanteren wij een praktisch model. In 4 fasen behaalt uw organisatie het ISO 9001 certificaat. ISO certificering die in de praktijk werkt.

ISO 9001 – NORM INFORMATIE

De ISO9001(versie2008) is dé norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Organisaties kunnen vrijwillig besluiten de ISO-norm toe te passen. De organisatie zorgt er dan voor dat zij aantoonbaar aan de gestelde eisen voldoet. Deze eisen helpen de organisatie om processen inzichtelijk, beheersbaar en bestuurbaar te maken.

De ISO 9000-serie is sinds de jaren negentig uitgegroeid tot de standaard norm op het gebied van kwaliteitszorg. De norm ISO 9001 bestaat uit een aantal eisen waaraan een organisatie dient te voldoen. Deze eisen zijn zo opgesteld, dat ze de processen in de organisatie inzichtelijk en gemakkelijk beheersbaar en bestuurbaar kunnen maken. Het ISO 9001 certificaat wordt daarom steeds meer door klanten geëist om de zekerheid te hebben dat er een kwaliteitsorganisatie achter het gekochte product of dienst staat.

In de ISO 9001 staat uw klant, en haar behoeften en verwachtingen, centraal. Het is echter de kunst om uw kwaliteitszorgsysteem zo in te richten dat uw organisatie centraal staat, waardoor uw klant vanzelf in al haar verwachtingen wordt voorzien. De norm wil op sommige punten aantoonbaar zien dat een organisatie hieraan voldoet. Dit wordt in een kwaliteitssysteemhandboek vastgelegd. Verder heeft de organisatie de keuze hoe zij de norm en het handboek intern wil gebruiken.

Een kwaliteitssysteem moet een organisatie toegevoegde waarde bieden. De tijd waarin een bedrijf dat ‘betonnen zwemvesten produceert’ een kwaliteitssysteem op kon zetten om een certificaat te bemachtigen is voorbij.

Het gaat nu om praktische systemen waar uw organisatie, en uw leveranciers en klanten wat aan hebben. De ISO9000 serie kan u daarbij helpen.

Hofman Veiligheidsopleidingen is koploper op het gebied van het opzetten en implementeren van praktische kwaliteitssystemen. Het gaat ons het bij de kwaliteitstrajecten om beheersbare, procesgerichte systemen waar alle niveaus binnen uw organisatie profijt van hebben.

STAPPENPLAN OPZETTEN KWALITEITSSYSTEEM ISO 9001
 • Elk project start met een nulmeting. Dit geeft een helder beeld van de acties, mijlpalen en verplichtingen die minimaal nodig zijn om certificeerbaar niveau tot ISO 9001: 2008 te bereiken.
 • Hofman Veiligheidsopleidingen zet het kwaliteitssysteem voor u op. Dit wordt geheel op maat gemaakt door continu af te stemmen met de opdrachtgever. We dragen er zorg voor dat we aansluiten bij de praktijk. We voeren alleen noodzakelijke vernieuwingen toe zodat implementatie tot een minimum beperkt blijft. Het resultaat is een kwaliteitshandboek, aangevuld met formulieren, registraties en werkinstructies. Het handboek kan desgewenst in digitaal voor alle medewerkers beschikbaar worden gemaakt.
 • Het kwaliteitssysteem en de nieuwe procedures worden geïmplementeerd. Denk hierbij aan het uitvoeren van interne audits, kennisgeving aan medewerkers, toepassen nieuwe formulieren, etc.
 • Hofman Veiligheidsopleidingen organiseert voor u de externe audit en zijn hierbij uiteraard aanwezig. Wij borgen dat het kwaliteitssysteem aan de eisen van de norm voldoet. Het behaalde certificaat is 3 jaar geldig.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.

ISO opleidingen

Iso opleidingen

Hofman Veiligheidsopleidingen organiseert cursussen op gebieden van kwaliteit- arbo en milieumanagement. Er worden diverse cursussen aangeboden op gebied van populaire normen zoals ISO 9001 en ISO 14001. Ook Interne Audit en Lead Auditor cursussen worden regelmatig georganiseerd. Bekijk direct ons complete aanbod. Hieronder een overzicht van onze cursussen.

Combinatietraining ISO 17100 / ISO 9001

ISO 17100 Training

ISO 9001:2015 Training

ISO 9001 introductie en implementatie

ISO 14001:2015 Training

ISO 14001 introductie en implementatie

Basiscursus Interne Audits

Cursus Interne Auditing ISO 9001

Cursus Interne Auditing ISO 14001

Lead Auditor ISO 9001

Lead Auditor ISO 14001

Print Friendly, PDF & Email